O czym możesz porozmawiać z pedagogiem?

Do pedagoga szkolnego może przyjść każdy uczeń gimnazjum, który ma jakiś kłopot i nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić.
Pedagog oferuje zrozumienie, dyskrecję, pomoc osobom, które przeżywają:

Kryzys sytuacyjny:

· utratę bliskiej osoby (np. chłopaka, dziewczyny, rodzica, i in.)
· zawód miłosny
· są ofiarą przestępstwa

Kryzysy psychospołeczne:
· uczniowie z problemami zdrowotnymi
· osoby, którym dokucza samotność
· brak zrozumienia w szkole, w domu, w grupie koleżeńskiej
· konflikty w relacji nauczyciel - uczeń
· kłopoty materialne
· trudności w nauce
· trudności związane z okresem dojrzewania

Kryzysy rodzinne:
· nieporozumienia z rodzicami
· przemoc w rodzinie (fizyczna, psychiczna, seksualna)
· rozwód rodziców
· alkoholizm i inne uzależnienia
Do pedagoga mogą zgłaszać się również uczniowie III klas gimnazjum, którzy stoją przed wyborem zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej.
Pedagog jest w szkole po to, aby udzielać wsparcia emocjonalnego i pomocy wszystkim, którzy tego potrzebują.
Jest to osoba, która zapewnia w szkole bezpieczeństwo, poradnictwo, dyskrecję, pomoc w rozwiązywaniu problemów.Pedagog szkolny Katarzyna Malinowska-Mądrowska zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów i rodziców do swojego gabinetu. Poniżej przedstawiamy szczegółowe godziny pracy pedagoga oraz podajemy numery telefonów, pod które możecie Państwo dzwonić w sytuacjach kryzysowych.

TELEFONY KRYZYSOWE
Pedagog, wychowawcy w szkole 426-69-55
Gnieźnieński Telefon Zaufania 425-52-88(codziennie
od 18.00 do 21.00)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 426-10-78
"Paracelsus" - Poradnia Psychoterapeutyczna 426-48-31
Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie 426-21-71
Monar, Poznań 847-63-29
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych
"Powrót z U" w Poznaniu
820-85-18
"Pomarańczowa linia".
Pomoc dla rodziców, których dzieci piją alkohol
0-800 120-002
Pełnomocnik Wojewody ds. Narkomanii, Przychodnia Specjalistyczna, Poznań 868-92-31 wew. 381
"Niebieska linia"
- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
0-800 120-002
Komitet Ochrony Praw Dziecka 855-22-78
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny "Rodzina bez przemocy" 864-21-26 (pon.-pt. od 17.00-19.00) i całodobowo
0601-809-625, 0601-888-109

 


Kompetencje pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny sprawuje opiekę pedagogiczną i psychologiczna nad uczniami. Do obowiązków pedagoga należy w szczególności:

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Podejmowanie w stosunku do uczniów działań profilaktycznych i wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, przy współpracy z rodzicami i nauczycielami.
 5. Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 6. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu
 7. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 8. Realizacja zadań psychologicznych, a w szczególności:
  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
  • wspieranie wychowawców klas oraz klasowych zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki.