Zebrania

15.09. klasy 1 i 2 o godz. 17.00, klasy 3 o godz. 17.30

24.11.

26.01.

11.05.

 

Konsultacje

24.10. godz. 16.30-18.00

27.03.