Klub Europejski przy Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie rozpoczął swoją działalność w październiku 1999 roku. Został założony przy poparciu pani dyrektor Marii Maćkowiak, a jego główną inicjatorką była pani wicedyrektor Hanna Ciesielska. W realizacji projektu pomagali jej także nauczyciele, m.in.: Aneta Kierzkowska, Wioletta Winiecka, Agnieszka Konarkowska i Jerzy Szmańda. 
W ramach Klubu Europejskiego organizowane były zajęcia, mające na celu przybliżenie uczniom zagadnień związanych z Unią Europejską, przede wszystkim: historii, kultury, struktur i organów władzy, elementów prawa, a także działalności sportowo-ekologicznej krajów członkowskich. Pierwszym ważnym wydarzeniem dla członków klubu były odwiedziny grupy z Niemiec, która przyglądała się ich działalności, pragnąc jednocześnie nawiązać współpracę i w przyszłości dokonywać wymiany młodzieży. Począwszy od maja 2000 roku, w naszej szkole odbywały się, rokrocznie, obchody Dnia Europejskiego. Podczas tych uroczystości młodzi gimnazjaliści wykazywali się zdobytą wiedzą na temat państw Europy. Przybierała one różne formy: prezentacje sal lekcyjnych, upodobnionych do wybranych państw, quizy, widowiska poetycko-muzyczne związane z kulturą krajów europejskich itp. 
Szczególnym wydarzeniem był udział delegacji naszego klubu 16 września 2000 roku w II Okrągłym Stole Klubów Europejskich w Warszawie, zorganizowanym przez Polską Radę Ruchu Europejskiego. Podczas tego spotkania zwiedzano Sejm, prezentowano własny dorobek i poznawano poczynania innych ludzi, a także dyskutowano na temat roli edukacji europejskiej w zreformowanej szkole. 
Na początku swojej działalności nasz klub nie miał własnego miejsca spotkań. Dopiero 1 grudnia 2000 roku nastąpiło uroczyste otwarcie jego siedziby. Wzięło w nim udział wielu szacownych gości z zaprzyjaźnionych szkół gnieźnieńskich oraz z gimnazjum w Sochaczewie i Wrocławiu. Na tę uroczystość przybyli także wiceprezydent miasta Gniezna – Andrzej Grzelak, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - pani Maria Mądrzak, zastępca kierownika Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu Urzędu Miejskiego – Henryk Pajkert, wizytator Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty i Wychowania – Lidia Hyżak, przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty i Wychowania – koordynator Programu Edukacyjnego Unii Europejskiej „Socrates” Eugeniusz Świtała, przedstawiciele szkół, rodzice i wszyscy zainteresowani działalnością klubu. 
Piętnasty grudnia 2000 roku to dzień, w którym nasz klub zapoczątkował systematyczny udział w Wielkopolskich Forum Klubów Europejskich w Poznaniu, gdzie podejmowano kwestie związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Popularyzacji idei integracji Europy wśród młodzieży służył, cyklicznie powtarzany, turniej „Europa bez granic”, który po raz pierwszy odbył się 14 maja 2001 roku w naszym gimnazjum. Patronat nad imprezą objęli: wiceprezydent miasta Gniezna – Andrzej Grzelak, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Informacji Europejskiej – dr Dariusz Jedliński i przedstawiciel Stowarzyszenia „ProEuropa” – Jarosław Grobelny. 
Od 2004 roku turniej został zastąpiony Młodzieżowymi Spotkaniami „Europa bez granic”. W tymże roku w ramach tych Spotkań odbywały się: konkurs literacki, quiz wiedzy, scenki dotyczące europejskich realiów, warsztaty plastyczne. Jednakże najważniejszym punktem programu była dyskusja panelowa „Młodzi Polacy w zjednoczonej Europie, szanse i zagrożenia”, w której wzięli udział m.in. radni Sejmiku Wojewódzkiego Wielkopolski, kandydaci na posłów Parlamentu Europejskiego oraz wizytator Kuratorium Oświaty. 
Delegacja klubu corocznie w maju brała udział w Polskich Spotkaniach Europejskich, zwanych potocznie Paradą Schumana, na których spotkano wybitne osobistości życia politycznego i kulturalnego. 
Działalność naszego klubu wiąże się z rozwijaniem kontaktów międzynarodowych. W ramach tego przedsięwzięcia 7 września 2001 roku gościliśmy w murach naszej szkoły przedstawicieli miast partnerskich Gniezna: Speyer i Saint Malo. Dzień ten był szczególnie ważny dla naszego regionu, ponieważ z rąk pana Roberta Antrettera – członka Komitetu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu – miasto Gniezno otrzymało Honorową Flagę Rady Europy. Podczas pobytu w Gnieźnie pan Robert Antretter wraz z prezydentem miasta – panem dr. Bogdanem Trepińskim zaszczycili swoją obecnością naszą szkołę. Przy okazji tego wydarzenia w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie członkowie naszego Klubu Europejskiego, przy pomocy pani dyrektor mgr Marii Maćkowiak, zorganizowali spotkanie pt. „Europa bez granic”. 
Klub Europejski przy Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie we wrześniu 2001 roku brał również udział w Dniach Europy w Wielkopolsce oraz w Forum Szkolnych Klubów Europejskich województwa wielkopolskiego, na których omawiano problematykę współpracy regionów na gruncie międzynarodowym i lokalnym oraz wymieniano się doświadczeniami z zakresu działalności klubów. W ramach doskonalenia umiejętności pracy na zajęciach z zakresu edukacji europejskiej, pani Hanna Ciesielska i pan Jerzy Szmańda zorganizowali konferencję dla dyrektorów gimnazjów Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. Podczas tego spotkania nasz klub zebrał gratulacje za osiągnięcia w realizacji edukacji europejskiej. 
Rok szkolny 2001/2002 to uczestnictwo w Integracyjnym Projekcie Europejskim pt. „Moje miasto, mój region – moja mała ojczyzna w Polsce i w Europie”. Projekt składał się z trzech części, których celem było przygotowanie młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu społecznym na gruncie regionalnym i europejskim. W ramach tego przedsięwzięcia współpracowaliśmy z gimnazjum z Wrocławia i Sochaczewa, a jego autorami byli: pani Hanna Ciesielska i pan Jerzy Szmańda oraz uczniowie klas trzecich naszej szkoły. 
Bardzo ważnym wydarzeniem dla naszego klubu było spotkanie z premierem Markiem Polem w III Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie. Podczas niego dyskutowano na temat „Wykorzystania programów pomocowych z Unii Europejskiej w Ministerstwie Infrastruktury”. Działalność klubu to nie tylko rozwiązywanie problemów dotyczących gospodarki europejskiej, ale także poszerzanie wiadomości z zakresu kultury śródziemnomorskiej. W ramach tego założenia gościliśmy w murach naszej szkoły francuskiego artystę – aktora i pieśniarza Roberta Barthe’a. Zawiązywanie kontaktów międzynarodowych to również wyjazdy na wycieczki do miast Unii Europejskiej. W kwietniu 2002 roku działacze naszego klubu udali się do Berlina, a zamierzeniem na przyszłość jest powtarzanie tego typu inicjatyw. 
Rok szkolny 2002/2003 wiąże się z odwiedzinami różnych delegacji. We wrześniu gościliśmy przedstawicieli partnerskiego miasta Veendam z Holandii, natomiast w listopadzie swą obecnością zaszczycił nas pan Jakez Gaucher – francuski gość Domu Bretanii w Poznaniu. W roku następnym natomiast gościliśmy niemiecką dziennikarkę – Margarete Ruschmann oraz Szwajcara – Jörga Mattera. Od stycznia do kwietnia 2003 roku młodzież uczestniczyła w cyklu spotkań poświęconych Grecji, prowadzonych przez Pana Dariusza Rajskiego, który studiował w tym kraju. Uczniowie mieli okazję dogłębnego poznania tego państwa m.in.: kultury, historii, geografii, języka, sztuki, zabytków, zwyczajów, kuchni, atrakcji turystycznych, historii igrzysk olimpijskich. 
W styczniu 2003 roku nasz Klub Europejski przystąpił do realizacji programu pt. „Moja szkoła w Unii Europejskiej” pod patronatem honorowym prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego organizowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie. Kontynuacją tego przedsięwzięcia był kwietniowy Finałowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. 
W ramach warsztatów regionalno-europejskich w dniach 28 lutego – 2 marca 2003 roku gościliśmy delegacje z gimnazjów w Sochaczewie, Jordanowie i we Wrocławiu, tematem których było miejsce poszczególnych regionów w Europie. Bardzo ważnym wydarzeniem w naszej szkole było prareferendum europejskie pod hasłem „Młodzi głosują”, które odbyło się 29 maja 2003 roku. Okazało się, że większość - 78% uczniów - opowiedziało się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Wszyscy byliśmy zadowoleni z tego wyniku. 
Zacieśnianie więzi ze zjednoczoną Europą łączy się nie tylko z pogłębianiem wiedzy o Unii, ale także z działalnością pozaedukacyjną. W związku z tym nasz Klub Europejski wziął udział w festynie „Biegniemy do Unii Europejskiej”, na którym otrzymaliśmy Nagrodę Specjalną za dotychczasową działalność. 
Bardzo ważnym ogniwem działalności naszego klubu jest współpraca z Kolegium Europejskim w Gnieźnie. W związku z tym 3 czerwca 2003 roku członkowie klubu wzięli udział w debacie „Integracja europejska w szkolnym wymiarze”. W tym samym miesiącu współtworzyliśmy kamienną mapę Europy, którą dziś możemy oglądać przy ulicy Kostrzewskiego w Gnieźnie. Ponadto w marcu 2005 roku wszystkie klasy uczęszczające na edukację europejską odwiedziła doktorantka tego Kolegium, pochodząca z Bułgarii Cwietelina Panchewa, która zapoznała uczniów m.in. z: geografią, kulturą, obyczajami i językiem swojego kraju. Ponadto w czerwcu 2003 roku członkowie naszego klubu udali się na warsztaty regionalno-europejskie do Jordanowa, w których udział wzięli, oprócz reprezentacji naszego gimnazjum, członkowie Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie oraz członkowie miejscowego Gimnazjum w Jordanowie. Wspomniane warsztaty okazały się również wspaniałą okazją do zwiedzana okolic tej malowniczej miejscowości. 
W roku szkolnym 2002/2003 odbył się Festiwal Piosenki Francuskiej oraz konkurs pt. „Słowa, wersy, rymy z europejskiej krainy”, gdzie nasi uczniowie zdobywali czołowe miejsca. Wśród nagrodzonych znaleźli się m. in. Tomasz Kubiak, Mateusz Boryga, Maciej Janicki, Anna Ostaszewska, Michał Nowak. Klub Europejski działający w Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie – szkole przyjaznej uczniom niepełnosprawnym, z wielkim zaangażowaniem włączył się do obchodów roku 2003 jako Roku Niepełnosprawnych. Ukoronowaniem tych działań była uroczystość obchodzona 18 grudnia 2003 roku w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie, nad którą honorowy patronat objął Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego. 
1 maja 2004 roku reprezentowaliśmy naszą szkołę w kolorowej Paradzie Radości, zorganizowanej przez władze miasta na cześć wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ważnym wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej było uczestnictwo pani Katarzyny Foltynowicz - nauczycielki języka niemieckiego - w szkoleniowym projekcie „Europa w szkole”. Kurs odbył się w Treffen w Austrii w dniach 26 października – 02 listopada 2003 roku. Warsztaty grupowe, wykłady, a nawet hospitacje w szkołach austriackich pozwoliły zdobyć informacje z zakresu pozyskiwania partnerów europejskich, pisania i wypełniania wniosków na programy europejskie etc. Przede wszystkim jednak przyczyniły się do dokładnego poznania austriackiego systemu szkolnictwa oraz pogłębienia wiedzy o programach pomocowych dla szkół. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przy wsparciu Ministerstwa Szkolnictwa i Młodzieży w Hesji zorganizowała w dniach 25 – 27 lutego 2004 roku 12 niemiecko – polskie Forum Młodzieżowe. Wzięła w nim udział również reprezentantka naszego gimnazjum - pani K. Foltynowicz. Główny temat forum, „Unia Europejska między starą a nową Europą - wkład Polski w poszerzenie Unii”, dotyczył przede wszystkim sytuacji Europy na kilka tygodni przed wstąpieniem nowych państw do Unii Europejskiej, z zaakcentowaniem roli Polski jako państwa mogącego odegrać znaczącą rolę w „nowej” Europie. 
Członkowie klubu działającego przy Gimnazjum nr 4 biorą udział w różnorodnych formach doskonalenia i nieustannie poszerzają wiedzę z zakresu jednoczącej się Europy. Opiekunowie klubu: pani Hanna Ciesielska oraz pan Jerzy Szmańda wzięli już udział w cyklu szkoleń pt. „Szkoła ośrodkiem działań europejskich” zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, w szkoleniu opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich organizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, w projekcie edukacyjnym pt. „Projekt Europejski” organizowanym przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także w seminarium dotyczącym polsko-niemieckiej współpracy szkolnej, organizowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie. W różnorodnych formach doskonalenia zawodowego związanego z pracą naszego Klubu Europejskiego brali udział także inni nauczyciele naszej szkoły. Anna Nejman i Maciej Maciejewski wzięli udział w seminarium i warsztatach dotyczących polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w pracy pedagogicznej zorganizowanych przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży „Mikuszewo”. Wioletta Łubińska - na co dzień nauczycielka języka polskiego w naszej szkole, również ukończyła następujące formy doskonalenia zawodowego: kurs „Przygotowanie do prowadzenia ścieżki międzyprzedmiotowej Edukacja europejska” zorganizowany przez OI i EE Centrum Doskonalenia Nauczycieli, kurs doskonalący „Jak uczyć o Unii Europejskiej i integracji Polski z UE” zorganizowany przez Centrum Szkoleniowe Fundacji Edukacja dla Demokracji, szkolenie w ramach realizacji praktyk zaplanowanych w programie kursu doskonalenia nauczycieli „Szkoła ośrodkiem działań europejskich”, zorganizowany przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz wzięła udział w konferencji metodycznej „Tworzenie systemu edukacji europejskiej w szkole”. W dwóch ostatnich szkoleniach towarzyszyła jej nauczycielka biologii w naszej szkole - Kamilla Grajek, która oprócz tego wzięła ona udział doskonaleniu związanym z problematyką ścieżek międzyprzedmiotowych w zakresie edukacji europejskiej zorganizowanym przez Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu. Ponadto pani Agnieszka Szymczak, nauczycielka języka francuskiego i angielskiego, odbyła organizowany przez Dom Bretanii staż na Uniwersytecie Letnim w Rennes, podczas którego opracowała materiał w języku francuskim na temat roli samorządów uczniowskich w Polsce. Wzięła także udział w regionalnym szkoleniu metodycznym dla nauczycieli języka francuskiego w ramach projektu Concorde-Cofren pt. „Europejskie projekty i programy edukacyjne oraz wymiar europejski w nauczaniu języków obcych” zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. W roku 2002 odbyła także staż szkoleniowy w zakresie języka francuskiego jako języka obcego. Staż ten został zorganizowany przez Stowarzyszenie Ille-&-Vilaine Polska. 
W roku szkolnym 2002/2003 miała miejsce I edycja konkursu wiedzowego o europejskich stolicach. Startujący w konkursie musieli wykazać się wiedzą o Londynie i Wiedniu, a w roku szkolnym 2003/2004 o Paryżu i Pradze. Zwycięzcą okazał się uczeń naszej szkoły – Tomasz Kubiak, drugie miejsce zajął Maciej Janicki. 
Obecnie aktywnie w działalność klubu zaangażowane  są Anna Podborna i Joanna Kamieniarz.